Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-05 12:36:28 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Szczegóły
2 2019-09-19 15:22:41 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu oszacowanie stanu problemów związanych z uzależnieniami, w tym od alkoholu i narkotyków występujących na terenie gminy, związanych… Szczegóły
3 2019-09-19 15:19:50 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym… Szczegóły
4 2019-09-19 15:18:46 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bukowiec Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych postaw i zachowań. Realizacja założonych celów odbywa się w… Szczegóły
5 2019-09-19 15:12:35 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dokument określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i minimalizuje ich skutki. Strategia stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów… Szczegóły
6 2019-09-19 15:00:02 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 Założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dla dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z… Szczegóły
7 2019-09-16 12:29:47 Nabór na stanowisko opiekuna osoby starszej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna osoby starszej w miejscu zamieszkania (Przysiersk) 1. Opis stanowiska • Początek zatrudnienia – 01.10.2019 r. • Forma… Szczegóły
8 2019-05-09 08:16:40 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Szczegóły
9 2019-05-08 08:25:21 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Szczegóły
10 2019-04-16 10:36:55 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Szczegóły
« 1 2 »