Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-04-15 15:30:33 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Szczegóły
2 2021-04-13 09:51:32 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Samorząd Gminy Bukowiec, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z… Szczegóły
3 2021-03-05 13:57:29 Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
4 2020-05-08 08:59:22 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Szczegóły
5 2020-02-05 12:36:28 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego Szczegóły
6 2019-09-19 15:22:41 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu oszacowanie stanu problemów związanych z uzależnieniami, w tym od alkoholu i narkotyków występujących na terenie gminy, związanych… Szczegóły
7 2019-09-19 15:19:50 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym… Szczegóły
8 2019-09-19 15:18:46 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bukowiec Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych postaw i zachowań. Realizacja założonych celów odbywa się w… Szczegóły
9 2019-09-19 15:12:35 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dokument określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i minimalizuje ich skutki. Strategia stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów… Szczegóły
10 2019-09-19 15:00:02 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018–2020 Założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dla dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z… Szczegóły
« 1 2 3 »